top of page

                                         RODO


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Polak & Wrzosek Spółka Cywilna, ul. Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń; Numer  NIP: , Numer REGON: .

2. Celem zbierania danych jest realizacja czynności wynikających ze świadczeniem szeroko pojętej pomocy prawej na rzecz klienta w zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa, zawartej umowy, zakreślonym przez klienta lub wynikającym z charakteru i etapu konkretnej sprawy.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia pomocy prawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usług pomocy prawnej.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą bez uzasadnienia podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem zawartej z Panią/Panem umowy, udzielonego zlecenia/pełnomocnictwa lub podjęciem działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, udzieleniem zlecenia/pełnomocnictwa.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Info: Informacje
bottom of page