top of page

Zakres usług

Nasze usługi charakteryzuje indywidualne podejście do każdej sprawy, gdyż mamy pełną świadomość, że każdy klient i każdy problem jest inny. Dziś społeczeństwo jest przytłoczone szeregiem przepisów, zasad i wymagań. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszych specjalizacjach i do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych.

Image by Bill Oxford

 Prawo karne i postępowanie karne

 • obronę podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, odwoławcze, wykonawcze);

 • reprezentowanie pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych lub subsydiarnych);

 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;

 • sporządzanie pism i wniosków;

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

 • doradztwo i reprezentowanie klienta we wszystkich sprawach sądowych, przedsądowych oraz egzekucyjnych;

 •  sporządzanie i weryfikacja projektów umów;

 • sporządzanie opinii prawnych;

 • prowadzenie negocjacji;

 • windykacja należności;

 • odszkodowania;

 • sporządzanie wezwań do zapłaty i pism procesowych m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych 

Credit Assessment_2
Image by Liv Bruce

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód i separację;

 • sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej;

 • podział majątku wspólnego;

 • majątkowe umowy małżeńskie;

 • zniesienie współwłasności;

 • alimenty;

 • przyznanie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej; ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa albo macierzyństwa.

Prawo handlowe i gospodarcze

 • doradztwo i bieżąca obsługa prawna spółek i działalności gospodarczych;

 • tworzenie i likwidacja spółek oraz działalności gospodarczych m.in. sporządzanie umów lub statutów spółek, rejestracja w KRS lub CEIDG;

 • opracowywanie zabezpieczeń finansowych m.in. poręczeń, gwarancji, weksli;

 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;

 • prowadzenie spraw rejestrowych;

 • windykacja i dochodzenie roszczeń;

 • weryfikacja, opiniowanie i sporządzanie pism i umów;

 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami państwa.

business Team
Image by Jannes Glas

Prawo sportowe

 • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów i transferów zawodników;

 • pilotowanie funkcjonowania sportowych spółek akcyjnych;

 • tworzenie ram prawnych działalności reklamowej i zadań związanych ze sponsoringiem;

 • doradztwo w kwestiach związanych z zarządzaniem infrastrukturą sportową

 • reprezentowanie zawodników, klubów i związków sportowych;

 • prawna ochrona marki klubu sportowego, prawna ochrona wizerunku sportowca;

 • pośrednictwo w pozyskiwaniu sponsora przez klub sportowy lub zawodnika;

 • przygotowywanie regulaminów i statutów klubów sportowych i związków sportowych;

 • problematyka imprez masowych, prawne aspekty funkcjonowania obiektów sportowych;

Prawo stowarzyszeń i fundacji

 • doradztwo w sporządzeniu aktów założycielskich stowarzyszeń i fundacji;

 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • bieżące konsultacje.

Image by Sigmund
Image by Brad Neathery

Prawo własności intelektualnej

 • doradztwo i reprezentowanie we wszystkich sprawach związanych z prawem własności intelektualnej,

 • doradztwo i reprezentowanie we wszystkich sprawach związanych z prawem autorskim i prawem własności przemysłowej;

 • sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;

 • przygotowywanie dokumentów koniecznych do uzyskania znaku towarowego;

 • reprezentowanie w sprawach o naruszenie praw autorskich.

Prawo cudzoziemców

 • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy;

 • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt stały;

 • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

 • sprawy o przedłużenie wizy krajowej/Schengen;

 • rejestracja pobytu obywateli UE / uzyskiwanie zezwoleń na pobyt obywateli UE;

 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę cudzoziemców;

 • rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Image by ConvertKit
Para w Mediacji

Mediacje

 • pomoc w negocjacjach między stronami oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska będącego kompromisem do zaakceptowania przez wszystkie strony konfliktu;

 • przedstawienie możliwych rozwiązań sytuacji spornych.

z: Praktyka
bottom of page